Mevzuattaki Terminoloji

mevzuat

MEVZUAT  VE TERMİNOLOJİ (TANIMLAR)

KANUNLAR

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen;
a) Yabancı yatırımcı: Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan,
1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,
2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,
1) Yurt dışından getirilen;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,
Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),
Makine ve teçhizat,
Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan;
Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,
Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,
gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;
i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ifade eder.

ELEKTRONİK İMZA KANUNU
Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunda geçen;
a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,
b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,
d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,
e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,
g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,
ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
İfade eder.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE
FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Birlik: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini,
b) Faaliyet kiralaması: Finansal kiralama dışında kalan kiralamayı,
c) Fatura: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeleri,
ç) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini,
d) Kiralayan: Katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketlerini,
e) Kiracı: Finansal kiralamayı kabul edeni,
f) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,
g) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
h) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı, geçmiş yıllar zararı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemlerin düşülmesi suretiyle elde edilen bakiye ile nitelikleri Kurul tarafından belirlenecek sermaye benzeri borçları,
ı) Şirket: Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerini,
i) Şube: Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturan ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan her türlü iş yerini,
ifade eder.

GÜMRÜK KANUNU
Madde 3 – Bu Kanunda geçen;
1. “Müsteşarlık” deyimi, Gümrük Müsteşarlığını;
2. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) a) “Gümrük idaresi veya idareleri” deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
b) “Giriş gümrük idaresi” deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini;
c) “İthalat gümrük idaresi” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini;
d) “İhracat gümrük idaresi” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini;
e) “Çıkış gümrük idaresi” deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini;
3. “Kişi” deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını;
4. “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” deyimi,
a) Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri; (1)
b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını;
5. “Karar” deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
6. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) a) “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi, 18 inci madde hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı;
b) “Serbest dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi, serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı;
7. “Gümrük statüsü” deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu;
8. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
b) “Gümrük yükümlülüğü” deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu;
9. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) “İthalat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;
10. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) “İhracat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;
11. “Yükümlü” deyimi, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri; (1)
12. “Gümrük gözetimi” deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri;
13. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) “Gümrük kontrolü” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları;
14. “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” deyimi, eşyanın,
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
d) İmhasını,
e) Gümrüğe terk edilmesini;
15. “Gümrük rejimi” deyimi,
a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) İhracat rejimini;
16. “Gümrük beyanı” deyimi. belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını;
17. “Beyan sahibi” deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi;
18. “Eşyanın gümrüğe sunulması” deyimi, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimi;
19. “Eşyanın teslimi” deyimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini;
20. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) a) “Rejim hak sahibi” deyimi, kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi;
b) “Asıl sorumlu” deyimi, transit rejiminde rejim hak sahibini;
21. “İzin hak sahibi” deyimi, kendisine bir izin verilen kişiyi;
22. “Elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri;
23. “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri;
24. (Ek: 18/6/2009-5911/1 md.) “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak,
a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen,
b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren,
c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan,
bir olayın ortaya çıkma ihtimalini;
25. (Ek: 18/6/2009-5911/1 md.) “Risk yönetimi” deyimi, riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesini;
26. (Ek: 28/3/2013-6455/2 md.) “Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını;
İfade eder.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Merkez: İstanbul Tahkim Merkezini,
b) Tahkim Divanı: İlgisine göre Millî Tahkim Divanı veya Milletlerarası Tahkim Divanını,
ifade eder.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen deyimlerden;
a) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,
b) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya , GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,
c) İhraç fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,
d) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,
e) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Normal Değer:
1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
2. İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,
f) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
g) Damping marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,
h) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Sübvansiyon Miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,
i) (Değişik: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Zarar: Bir üretim dalında maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,
j) Bakanlık: İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,
k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
l) Kurul:İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
m) (Ek: 21/7/1999 – 4412/2 md.) GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ü,
n) (Ek: 21/7/1999 – 4412/2 md.) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
o) (Ek: 21/7/1999 – 4412/2 md.) GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı.
İfade eder.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,
b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,
ifade eder.

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU,
KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Tanımlar
Madde 2 — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini,
b) Ajans: Kalkınma ajansını,
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını,
ifade eder.

SERBEST BÖLGELER KANUNU

Tanımlar:
Madde 3 – Bu Kanun uygulamasında;
a) İşletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzelkişileri,
b) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişiyi,
c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan paralar veya ödemeyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri,
İfade eder.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen;
Kurum : Türk Akreditasyon Kurumunu,
Akreditasyon: Kurum tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,
Akredite etmek: İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyari veya zorunlu alanlarda, özel veya kamu laboratuvarlarının, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin Kurum tarafından onaylanmasını,
Belge: Faaliyet alanına göre, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde zorunlu alanlarda belge vermek üzere yetkilendirilen özel veya kamu laboratuvarları, muayene ve belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen, standart ve teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu alanlar dışında kalan standart ve teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren belgeleri,
Belgelendirme: Ürün/hizmet, laboratuvar, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetlerini,
Denetleme: Bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesini,
Standart: Mutabakat sağlanmış ve kabul edilmiş bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için, faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya karakteristikler ihtiva eden dokümanı,
Teknik Düzenleme: Ürün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idari hükümler de dahil olmak üzere belirten ve uyulması zorunlu olan dokümanı,
Belgelendirme Kuruluşu: Belirlenen standartlara veya teknik düzenlemelelere uygunluğun belgelendirmesini yapan kuruluşu,
Kalibrasyon: Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya bir ölçüm gereci veya bir referans malzemenin verdiği değerler ve ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisini,
Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü,
İşaretleme: Bir ürün veya ürün grubunun ulusal ve uluslararası standartlar ve/veya ilgili mevzuata sağlık, güvenlik,çevrenin ve tüketicinin korunması çerçevesinde uygun olduğunu göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasını,
ifade eder.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığı,
b) Birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini,
c) Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını,
ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
d) TİM: Birliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu olan özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz Türkiye İhracatçılar Meclisini,
ifade eder.

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI
HAKKINDA KANUN
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını,
b) Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanını,
c) Kurul: Danışma Kurulunu,
ç) Yatırım: Yerli sermayeli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımları,
ifade eder.

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE
UYGULANMASINA DAİR KANUN
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
d) Son ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,
e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü,
f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik koşullarını,
g) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî olan düzenlemeyi,
j) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
k) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
l) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,
m) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
o) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
p) Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti,
r) Modül: İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
t) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,
İfade eder.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafı işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda “menşe adını” belirtir.

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;
b) Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması.
c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

Üçüncü fıkrada belirtilen koşulları karşılayan ve belirli bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş coğrafi veya coğrafi olmayan adlar da menşe adları olarak kullanılabilir.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması;
b) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması;
c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

Ayrıca Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimlerden ;

a) “Enstitü”, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak ve yürütmekle görevli Türk Patent Enstitüsü’nü,
b) “Paris Sözleşmesi”, Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli uluslararası Sözleşmeyi,
c) “Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması”, Dünya Ticaret Örgütü’nün Kuruluşuna Dair 15 Nisan 1994 tarihli uluslararası anlaşmayı,
d) “Üretici”, tarım ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üretenler veya doğal ürünleri kullanıma hazır hale getirenler veya yukarıda sayılanların ticaretini yapanları,
ifade eder.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
a) “Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü,
b) “Ürün”, bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri,
c) “Tasarımcı”, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi,
d) “Enstitü”, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak ve yürütmekle görevli 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü’nü,
e) “Paris Anlaşması”, Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli uluslararası Anlaşmayı,
f) “Bern Sözleşmesi”, Edebi ve Artistik Eserlerin Korunmasına Dair 9 Eylül 1886 tarihli uluslararası Anlaşmayı,
g) “Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma”, Dünya Ticaret Örgütü’nün Kuruluşuna Dair 15 Nisan 1994 tarihli uluslararası anlaşmayı,
h) “Referans tarihi”, tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıldığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi; ifade eder.

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen:
a) “Marka”, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını.
b) “Paris Sözleşmesi”, Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,
c) “Enstitü”, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsünü.
d) “Marka Vekili”, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden, danışmanlık yapan ve haklarının korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunan ve işlemleri yürüten kişileri,
ifade eder.

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Tanımlar:
Madde 3 – (Değişik: 21/6/1994 – KHK – 545/3 md.)
Bu Kanun Hükmünde Karanamede geçen;
a) İkrazatçı: Devamlı ve mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle,ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişileri,
b) Finansman Şirketi:Devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketlerini,
c) Faktöring Şirketi:Mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen,bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan şirketleri,
d) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ifade eder.

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında “Enstitü”, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü’dür.
Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında “Paris Anlaşması”, Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele’dir.

ANTLAŞMALAR – PROTOKOLLER
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA):
MADDE 1.3: GENEL TANIMLAR
İşbu Çerçeve Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda, başka türlü ifade edilmedikçe:

gün, takvim günleri anlamındadır;
AHHM, DTÖ Anlaşması Ek-2’de bulunan “Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Usulleri Hakkındaki Mutabakat Metni” anlamındadır;
mevcut, işbu Çerçeve Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan anlamındadır;
GATS, DTÖ Anlaşması Ek-1B’de bulunan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması anlamındadır;
GATT 1994, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 anlamındadır;
eşya, GATT 1994’te farz edilen ürünler anlamındadır;
Ortak Komite, Madde 7.1 (Ortak Komite) ile tesis edilen Ortak Komite anlamındadır;
Türkiye-Kore STA, işbu Çerçeve Anlaşma ve Madde 1.4.2’de belirtilen diğer ilgili anlaşmalarla kurulan Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması anlamındadır;
önlem, Taraflardan birince yasa, yönetmelik, kural, usul, karar, idari eylem şeklinde ya da bir başka şekilde alınan her türlü önlem anlamındadır;
uyruk,
(a) Kore için, Vatandaşlık Yasası çerçevesinde tanımlanan Kore uyruğu; ve
(b) Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde tanımlanan Türk vatandaşı anlamındadır.

kişi, gerçek kişi ya da tüzel kişi anlamındadır;
kamu teşebbüsü, Taraflardan birinin sahipliğinde ya da sahiplik hisseleri aracılığıyla kontrolünde bulunan teşebbüs anlamındadır;
ülke,
(a) Kore için: egemenliği altındaki kara, deniz ve hava sahaları ve uluslararası hukuk ve iç hukuku uyarınca üzerinde egemenlik hakları ve yetkilerini kullanabildiği deniz yatağı ve karasularının dış sınırının bitişiğindeki ve ötesindeki toprak altı da dâhil olmak üzere deniz alanlarını,
(b) Türkiye için: kara ülkesini, iç sularını, karasularını ve bunların üzerindeki hava sahasını, aynı zamanda, canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde egemen hak veya yetkilere sahip olduğu deniz alanlarını,
ifade eder;

TRIPS Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1C’de bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması anlamındadır;
DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü anlamındadır; ve
DTÖ Anlaşması, 15 Nisan 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Marakeş Anlaşması anlamındadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA
MAL TİCARETİ ANLAŞMASI

GENEL TANIMLAR

İşbu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda, başka türlü ifade edilmedikçe:

Tarım Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Tarım Anlaşması anlamındadır;
Anti-Damping Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma anlamındadır;
Gümrük Kıymeti Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VII. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma anlamındadır;
günler, takvim günleri anlamındadır;
mevcut, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte uygulamada olan anlamındadır;
Çerçeve Anlaşma, Türkiye-Kore STA’yı oluşturan yasal araçların parçasını oluşturan Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma anlamındadır;
GATT 1994, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 anlamındadır;
eşya, GATT 1994’te farz edilen ürünler anlamındadır;

Armonize Sistem (AS), Genel Yorum Kuralları, Bölüm Notları ve Fasıl Notları da dâhil olmak üzere, Taraflarca kendi tarife mevzuatlarında kabul edildiği ve uygulandığı haliyle, “Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi” anlamındadır;
Ortak Komite, Çerçeve Anlaşma’nın 7.1 Maddesi (Ortak Komite) ile tesis edilen Ortak Komite anlamındadır;
önlem, Taraflardan birince yasa, yönetmelik, kural, usul, karar, idari eylem şeklinde ya da bir başka şekilde alınan her türlü önlem anlamındadır;

uyruk,
(a) Kore için, Vatandaşlık Yasası çerçevesinde tanımlanan Kore uyruğu; ve

(b) Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde tanımlanan Türk vatandaşı anlamındadır;
menşeli, Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’de düzenlenen menşe kuralları uyarınca nitelik kazanan anlamındadır;
kişi, gerçek kişi ya da tüzel kişi anlamındadır;
tercihli tarife muamelesi, işbu Anlaşma uyarınca menşeli bir eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranı anlamındadır;
Korunma Önlemleri Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Korunma Önlemleri Anlaşması anlamındadır;
sağlık veya bitki sağlığı önlemi, SBS Anlaşması’nın Ek-A 1’inci paragrafında atıfta bulunulan herhangi bir önlem anlamındadır;
STÖ Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması anlamındadır;
SBS Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına Dair Anlaşma anlamındadır;
TTE Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek-1A’da bulunan Ticarette Teknik Engeller Anlaşması anlamındadır;
ülke,

(a)Kore için: egemenliği altındaki kara, deniz ve hava sahaları ve uluslararası hukuk ve iç hukuku uyarınca üzerinde egemenlik hakları ve yetkilerini kullanabildiği deniz yatağı ve karasularının dış sınırının bitişiğindeki ve ötesindeki toprak altı da dâhil olmak üzere deniz alanlarını,

(b)Türkiye için: kara ülkesini, iç sularını, karasularını ve bunların üzerindeki hava sahasını, aynı zamanda, canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde egemen hak veya yetkilere sahip olduğu deniz alanlarını,
ifade eder;

DGÖ, Dünya Gümrük Örgütü anlamındadır;
DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü anlamındadır; ve
DTÖ Anlaşması, 15 Nisan 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Marakeş Anlaşması anlamındadır.

MENŞE KURALLARI VE MENŞE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
PROTOKOL

MADDE 1:TANIMLAR

Bu Protokol’ün amaçlarına uygun olarak:

fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar, Armonize Sistemi (AS) oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar (iki haneli kodlar), pozisyonlar (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonlar (altı haneli kodlar) anlamına gelir;
sınıflandırılmış, ürün veya girdilerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon altında sınıflandırılması anlamına gelir;
sevkiyat, ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler anlamına gelir;
gümrük idaresi, Türkiye’de “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ve Güney Kore’de “Strateji ve Maliye Bakanlığı” ve “Kore Gümrük Servisi” anlamına gelir.
gümrük kıymeti, Gümrük Kıymeti Anlaşması’na göre tespit edilen kıymet anlamına gelir;
fabrika çıkış fiyatı, ürün için Taraflardan birinde nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen veya ödenebilir, kullanılan bütün girdi fiyatlarının dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenebilecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat anlamına gelir;
eşya, girdi, ürün veya mal anlamına gelir;
imalat, yetiştirme, balıkçılık, büyütme, avcılık, montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma anlamına gelir;
girdi, ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam v.b. anlamına gelir;
ürün, bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürün anlamına gelir;
menşeli olmayan girdi kıymeti, kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birinde girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyat anlamına gelir;
menşeli girdi kıymeti, “menşeli olmayan girdi kıymeti”nde tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür girdi kıymeti anlamına gelir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

Tanımlar
Bu Anlaşmanın amaçları kapsamında;
a.”Tarifeler”, Akit Tarafların ülkelerinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında tesis edilen tarife cetvellerinde tanımlanan gümrük tarifeleri veya tarife benzeri etki doğuran gümrük vergileri anlamına gelmektedir. Tarifeler, 10’uncu madde ile uyumlu bir biçimde uygulanan hiçbir dampinge karşı ya da telafi edici vergiyi ve ll’inci madde uyarınca uygulanan korunma önlemlerini içermez;
b.”Tarife-Benzeri Önlemler” . yalnızca ithal edilen ürünlerden tahsil edilen dış ticaret işlemlerindeki tarifeler hariç olmak üzere tarife benzeri etkili ücretler ve gümrük harçları anlamına gelmektedir. Benzer yerli ürünlere aynı usulde uygulanan dolaylı vergiler ve harçlar veya belirli hizmetlerin verilmesi karşılığında alman ithalat harçları ve bu Anlaşma kapsamında izin verilen diğer vergiler tarife-benzeri önlemler olarak değerlendirilmeyecektir.
c.”Tarife-Dışı Engeller”. Akit Taraflar arasındaki ticareti ciddi bir biçimde engelleyecek veya ithalatı kısıtlayacak tarife ve tarife-benzeri önlemler dışındaki herhangi bir önlem, düzenleme veya uygulama anlamına gelmektedir. Bu Anlaşma kapsamında izin verilen önlemler tarife-dışı engeller olarak değerlendirilmeyecektir.
d.“Mallar”, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altındaki emtia ve ürünleri içermektedir.
e.’Tercihli Ticaret” bir Akit Tarafın, malların dolaşımında tarifelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ve tarife-dışı engellerin ortadan kaldırılması suretiyle, bu Anlaşma kapsamında tanıdığı herhangi bir tavizi veya ayrıcalığı ifade eder.
f .“Ortak Komite” bu Anlaşmanın 1 Tuncu maddesi çerçevesinde tesis edilen Komiteyi ifade eder.

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE
İZLENMESİNE DAİR KARAR
Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
b) Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kuruluş bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tefrik edilen yatırım tavanını da artıran ilave ödenek tahsisini,
c) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödeneği,
d) Öncelikli dönüşüm programı: 2023 hedefleri ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılması açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektirenkritik reform alanları için tasarlanan programı,
e) Öncelikli dönüşüm programı eylem planı: Her bir öncelikli dönüşüm programının
hayata geçirilmesine yönelik yıllık performans göstergelerini kapsayacak şekilde hazırlanan planı,
f) Proje parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini,
g) Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen kuruluş bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonunu, h) Toplu proje: Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi,
ı) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
j) Ulusal katkı payı: Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir oranına karşılık gelen ödeneği,
ifade eder.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI
Tanımlar
Madde 3- Bu Kararda geçen;
Bakanlık (Değişik:R.G.-04/05/2012-28282): Ekonomi Bakanlığını,
Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
Üçüncü Ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
Serbest Bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
İşleme Faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,
Elde Etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,
İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,
Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,
İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,
İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,
İşletme Malzemesi(Değişik:R.G.-14/05/2010-27581): İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi,
Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını,
Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,
İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,
Sanayi Ürünleri: Tarım Ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri,
Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma,sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını,
Döviz Kullanım Oranı(Değişik:R.G.-22/08/2010-27680): Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,
Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini,
Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini,
Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,
Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri-bütün mali yükleri,
Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,
Gümrük Rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,
Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
Belge: Dahilde işleme izin belgesini,
Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
Dahilde İşleme İzni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,
İzin: Dahilde işleme iznini,
İzin Süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
İzin Süresi Sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi,
A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
Menşe İspat Belgeleri(Değişik:R.G.-23/09/2006-26298): Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanını,
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,
Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu(Değişik:R.G.-23/09/2006-26298): Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,
Tedarikçi Beyanı(Değişik:R.G.-23/09/2006-26298): A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,
İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı,
Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı,
Başlamış İşlem(Değişik:R.G.-14/05/2010-27581): Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası(Ek:R.G.-18/04/2014-28976): Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı,
ifade eder.

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ
REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE
İLİŞKİN KARAR
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon: Avrupa Birliği. İsviçre ve Norveç menşeli ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, Türkiye’ye ithal edilmeleri esnasında o Faydalanan Ülke menşeli girdiler kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,
Aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdiler: Aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip, aynı türde ve ticari kalitede olan, nihai ürün içine dâhil edildiğinde birbirinden ayırt edilemeyen girdileri,
Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Bölgesel grup: Aralarında bölgesel kümülasyon uygulanan ülkeler grubunu,
Bölgesel kümülasyon: Bu Karar kapsamında bir bölgesel gruba dahil ülke menşeli olan ürünlerin, aynı bölgesel gruba dâhil bir başka ülkede ya da gruplar arasında kümülasyonun mümkün olduğu hallerde diğer bölgesel gruba dâhil bir ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,
Eşya: Hem girdi hem de ürünü,
EUR.1 Dolaşım Belgesi: Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği Ek-7‘de yer alan menşe ispat belgesini,
Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyatı (Kullanılan bütün girdilerin kıymetinin ve eşyanın üretimiyle ilgili diğer tüm maliyetlerin dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi vergi çıkartılır. Ödenen gerçek fiyatın, ürünün imalatıyla ilgili olarak Faydalanan Ülkede gerçekleşen tüm maliyetleri yansıtmaması halinde fabrika çıkış fiyatı, tünı bu maliyetlerin toplam tutarından, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi verginin çıkartılması suretiyle elde edilir.).
ğ) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Kararda “Armonize Sistem” veya “AS” olarak geçen, Gümrük İşbirliği Konseyimin 26 Haziran 2004 tarihli Tavsiye Karan uyarınca gerçekleştirilen değişiklikler de dahil Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemimi oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonları (dörtlü ya da altılı tarife pozisyonlan),
Fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-5’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,
ı) Faydalanan Ülke: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararının 3 sayılı Ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,
Form A Menşe Belgesi: Menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği Ek-4’te yer alan menşe ispat belgesini,
Genişletilmiş kümülasyon: Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde; Türkiye’yle arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’ mn (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,
Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça, aksam, ve benzerlerini,
Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Faydalanan Ülkede girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,
Gümrük kıymeti: GATT’ın VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 1994 tarihli Anlaşma’ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti.
İhracatçı: Eşyayı Türkiye’ye ya da Faydalanan Ülkeye ihraç eden, imalatçı olsun veya olmasın ya da ihracat işlemlerini kendisi gerçekleştirsin veya gerçekleştirmesin, eşyanın menşeini ispatlayabilen kişiyi,
İkili kümülasyon: Bu Karar kapsamında Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,
ö) İmalat: Montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,
Menşe ispat belgesi: Form A Menşe Belgesi, EUR.l Dolaşım Belgesi veya fatura beyanım,
r) Menşeli girdilerin kıymeti: Bu tür girdilerin kıymetinin tespit edilmesi gerektiği hallerde, (j) bendinde menşeli olmayan girdilerin kıymetinin tespiti için belirtilen yöntemde gerekli uyarlama yapılmak suretiyle tespit edilen kıymeti,
s)Menşeli olmayan girdilerin kullanılabilecek azami oranı: Ürün üzerinde gerçekleştirilen bir imalatın, ürüne menşe statüsü kazandırmak için yeterli bir işçilik veya işlem olarak değerlendirilebilmesi maksadıyla, menşeli olmayan girdilerin o imalatta kullanılmasına izin verilen azami oranı (Bu oran, ürünün fabrika çıkış fiyatının ya da belirli bir fasıl grubu, fasıl, pozisyon veya alt pozisyonda sınıflandırılan kullanılan girdilerin safi ağırlığının belli bir yüzdesi olarak ifade edilebilir.).
ş) Safî ağırlık: Her tür ambalaj malzemesi ve konteynın hariç eşyanın kendi ağırlığını.
t) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
u)Sınıflandırma: Bir ürünün veya girdinin Armonize Sistemin belirli bir pozisyonunda ya da alt pozisyonunda sınıflandırılmasını,
ü) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş
ürünü,
ifade eder.

Birinci fıkranın (g) bendi hükümleri açısından ‘’imalatçı” ifadesi, en son işçilik veya işlem bir alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, asıl işveren anlamına gelir.

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Tanımlar
MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan tanımlara ek olarak bu Kararın uygulanmasında;
a) Aile ünitesi: Bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük çocukları,
b) Alkol ve alkollü ürünler: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.03 ila 22.08 pozisyonlarında yer alan ürünleri,
c) Ambalaj: Balya halinde ithal edilen saman, kağıt, cam elyafı ve talaş gibi malzemeler hariç olmak üzere, eşyanın dış ya da iç paketlenmesi, sarılması, katlanması, tespiti veya ayrılması amacıyla ithal edildiği şekilde kullanılan veya kullanılacak olan malzemeleri,
ç) Bilimsel alet, cihaz veya malzeme: Teknik özellikleri ve kullanım amacı esas olarak bilimsel faaliyetlere uygun bulunan alet, cihaz, sistem veya diğer aletler ile bunların aksesuarları ile bakımı, muayenesi, ayarı veya tamiri için özel olarak imal edilmiş yedek parça ve malzemeleri,
d) Bilimsel araştırma: Matematik, fizik, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji ve meteoroloji gibi bilimsel bir alanda yapılan her türlü deneysel çalışma ve gözlemi,
e) Dahili trafik: Türkiye Gümrük Bölgesinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını,
f) Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac ve pik gibi ambalaj olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri,
g) Etkinlik:
1) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları sergisi, fuarı veya benzeri bir gösteri veya teşhiri,
2) Esas itibarıyla yardım amacıyla açılan bir sergi veya yapılan toplantıyı,
3) Bir bilim dalını, güzel sanatları, el sanatlarını, sportif, bilimsel, eğitimle ilgili veya kültürel bir faaliyeti teşvik etmek, uluslararası dostluğu geliştirmek amacıyla organize edilen bir sergi veya toplantıyı,
4) Herhangi bir uluslararası teşkilatın veya teşkilatlar grubunun temsilcilerinin toplantısını,
5) Resmi veya kutlama amaçlı temsili bir toplantıyı,
ğ) Ev eşyası: İlgili kişilerin evinde şahsi olarak kullanacağı veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilya ve benzeri malzemeleri,
h) Geçici ithalat izni: İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle verilen izni,
ı) Gümrük kıymeti: Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde tanımlanan kıymeti veya kıymetin tespit edilemediği hallerde, eşya ile ilgili herhangi bir belgeden saptanan veya gümrük idarelerince belirlenen kıymeti,
i) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
j) Kişisel eşya: Gerçek kişinin kendi kullanımına mahsus, gayri ticari nitelikteki eşyayı,
k) Kişisel kullanım:
1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, taşıma aracının ilgili kişinin, kendi kişisel amaçlarına yönelik gayri ticari kullanımını,
2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, profesyonel veya ticari nitelikli bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları karşılama amacına yönelik kullanımı,
l) Kriz hali: Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri gibi durumları,
m) Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını,
n) Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtaları,
o) Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanoları,
ö) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
p) Otomobil: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını,
r) Palet: Üzerinde bir miktar eşyayı mekanik avadanlık yardımıyla istiflemeye ve taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkan veren, taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşan ve yüksekliği forklift veya paletli bir çekici ile kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüde olan aracı,
s) Sınır bölgesi: Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde kalan yerel idari bölgeler de dahil olmak üzere, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 15 km’yi geçmeyen bölgeyi,
ş) Şahsi eşya: Kişisel eşya ile aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak, ticari amaç taşımadığının anlaşılması halinde serbest dolaşıma girişine izin verilen ev eşyasını, motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtalarını ve aile ihtiyaçlarını karşılayan eşyayı,
t) Taşıma aracı: İnsan ya da eşya naklinde kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere yedek parça, normal aksesuar ve teçhizatı,
u) Taşınabilir alet ve cihaz: Elle kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları,
ü) Ticari kullanım: Taşıma aracının bedel karşılığında insan taşınmasındaki ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya naklindeki kullanımını,
v) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi,
y) Tütün ve tütün ürünleri: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 24.01 ila 24.03 pozisyonlarında yer alan ürünleri,
z) Yerleşim yeri:
1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,
2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,
aa) Yerleşim yerinin nakli: Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini,
bb) Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ve yabancılar ile herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,
cc) Yolcu beraberi eşya: Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyayı,
ifade eder.

HAM ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE
DENETLENMESİNE DAİR KARAR
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Kimberley Süreci Sertifika Sistemi: Ham elmas ithalat ve ihracatının bu sürece katılan üye ülkeler arasında yapılmasını sağlayan uluslararası sertifika sistemini,
b) Ham elmas: Kesilmiş, kırılmış, işlem görmemiş brüt halde ve 7102.10, 7102.21 ve 7102.31 Gümrük Tarife Alt Pozisyonlarında yer alan elması,
c) Sertifika: Ham elmas sevkiyatında her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, belirli bir şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belgeyi,
ç) Çatışma bölgesi elması: Mevcut Birleşmiş Milletler kararlarında veya gelecekte kabul edilebilecek benzer Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlanan, meşru hükümetleri güçsüzleştirmeyi amaçlayan çatışmaları finanse etmek için isyancı hareketler veya müttefikleri tarafından kullanılan ham elması,
d) Paket : Beraber paketlenen, ayrı ayrı kabul edilmeyen bir veya birden fazla elması,
e) Karışık menşeli paket : Birden fazla menşeli ham elması ihtiva eden paketi,
f) Tescil : İthal ve ihraç edilen ham elmasa ilişkin bilgilerin İstanbul Altın Borsası nezdinde kayıt altına alınmasını,
g) Transit geçiş : Nakilli veya nakilsiz, depolama veya nakil şekli değişikliği olsun veya olmasın, katılımcı veya katılımcı olmayan bir tarafın alanından fiziksel olarak gerçekleşen ve topraklarından bu sevkiyatın yapıldığı katılımcı veya katılımcı olmayan tarafın sınırları ötesinde başlayan ve biten bir tam seferin yalnızca bir bölümü olan geçişi,
ğ) İthalat ve ihracat otoritesi: İstanbul Altın Borsasını,
h) Katılımcı ülke: Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin uygulanmasını kabul eden ve onaylayan üye ülkeleri,
ı) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
ifade eder.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Asıl işlem görmüş ürün: Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,
b) Belge süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
ç) Değişmemiş eşya: Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,
d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
e) Geçici ihracat eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,
f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,
g) Hariçte işleme izin belgesi: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,
ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,
ı) İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,
i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,
j) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,
k) İzin süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,
n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı”nı,
o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,
r) Tam muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,
s) Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
ş) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,
t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,
u) Üçüncü ülke: Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
ü) Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
v) Verimlilik oranı: Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,
ifade eder.

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ
KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ
İSTİSNASI HAKKINDA KARAR
Tanımlar
Madde 3- Bu Kararda geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler: Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,
Belgeli İhracat Kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
Belgesiz İhracat Kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
İhracat Taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde ise mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini,
ifade eder.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR
Tanımlar
Madde 2- Bu Kararda geçen deyimlerden;
a) Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,
b) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,
c) İhraç Fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,
d) Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,
e) Normal Değer:
1) İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
2) İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,
f) Damping Marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,
g) Sübvansiyon Miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,
h) Zarar: Bir üretim dalındaki maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,
i) Önlemlerin Etkisiz Kılınması:
1) Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu halleri,”
2) İhraç fiyatlarını düşürmek suretiyle; dampinge karşı verginin, önlem konusu ithal malların Türkiye pazarındaki satış fiyatları üzerindeki beklenen etkisinin azaltıldığına veya ortadan kaldırıldığına ve böylece kesin önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğratıldığına dair delillerin bulunduğu halleri,
j) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığı,
k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğü’nü,
l) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nu,
m) GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ü,
n) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
o) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARAR
Tanımlar
Madde 2- Bu Kararda yer alan;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Kurul: 4 üncü maddede teşkili ve görevleri belirtilen “İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” nu,
d) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
e) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,
f) Ciddi zarar: Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkmasını,
g) Ciddi zarar tehdidi: Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zararı
ifade eder.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI
İDARESİ HAKKINDA KARAR
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararda yer alan;
a) Denetim birimleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının ilgili denetim birimlerini,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Kota: Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
d) Tarife kontenjanı (Tarife kotası): Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
ifade eder.

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Esnaf: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan basit veya gerçek usulde vergiye tabi gerçek kişileri,
b) İl Değerlendirme Komisyonu: Bu Karar kapsamındaki illerin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan komisyonu,
c) İthalat kotaları: Bu Karar kapsamındaki illerin valiliklerince talep edilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde il ihtiyacı ölçütü kapsamında ithalatı uygun görülen ürün ve miktarlarını,
ç) İthalat değer limitleri: Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülecek ilgili bir komşu ülkeden veya ülkelerden bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için, ithalat kotaları tahsisi yerine, il ihtiyacı ölçütü kapsamında il bazında tarım ve sanayi sektörü için belirlenecek yıllık değer limitlerini,
d) İthalat Uygunluk Belgesi: Bu Karar kapsamındaki illerde yerleşik Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) adına ilgili gümrük kapısından ve Sınır Ticaret Merkezinden her bir ürünün ithalatı için ilgili İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen Ek – 1’deki belgeyi,
e) Sınır ticareti: Bu Karar kapsamındaki illerin ihtiyaçlarının bir kısmının sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemleri,
f) Sınır Ticareti Belgesi: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldan beri yerleşik olarak faaliyet gösteren tacir ve esnafa ilgili Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralama, sınır ticareti kapsamında ihracat ve ithalat yapma yetkisi veren, ilgili valilik tarafından düzenlenen Ek – 2’deki belgeyi,
g) Sınır ticareti kapsamında ihracat: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezinden Sınır Ticareti Belgesi ile yapılacak Türk menşeli ürün ihracatını,
ğ) Sınır ticareti kapsamında ithalat: Bu Karar kapsamındaki illerde Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezinden ithalat kotaları veya ithalat değer limitleri dahilinde İthalat Uygunluk Belgesi ile yapılan ithalatı,
h) Sınır Ticaret Merkezi: Bu Karar kapsamında öngörülen sınırda kurulan ve sınır ticareti kapsamında ihracat ve ithalat yapılabilen alanların yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilen yerleri,
ı) Sınır Ticaret Merkezi işleticisi: Sınır Ticaret Merkezlerinin bulunduğu ildeki il özel idaresini,
i) Sınır Ticaret Merkezi mağazaları: Sınır Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren mağazaları,
j) Tacir: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten gerçek kişi ile aynı Kanunda belirtilen sayıda özel kişilerin sermayelerini bir araya getirerek belirli bir sözleşme akdi ile oluşturulan kollektif, komandit, limited ve anonim şirket statüsünü haiz tüzel kişiyi (vakıf, dernek ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bunların kurdukları ya da ortak oldukları firmalar hariç),
ifade eder.

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,
c) Denetim: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara, bu Karara dayalı teknik düzenlemelere veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan faaliyeti,
ç) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,
d) İthalatçı: Bir ürünü yurt dışından getirerek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsü bulunmamakla birlikte yürürlükteki mevzuata istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları,
f) Kalite (ticari): Bir ürünün veya hizmetin belli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneğini belirleyen standartları veya özellikleri zorunlu uygulamaya koyan teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümünü,
g) Standart: Bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması ihtiyari düzenlemeyi,
ğ) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme ve üretim yöntemlerini, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen ve uyulması zorunlu her türlü düzenlemeyi,
h) Yetkili kuruluş: Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu,
ifade eder.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR
Tanımlar
Madde 2 – Bu Karar’ın uygulanmasında,
a) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlığı,
b) (Değişik: 2006/11472- 30.12.2006 / m.1) Türkiye’de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye’ye girmek veya Türkiye’den çıkmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca tesbit edilen giriş ve çıkış kapılarına gelen kişileri,
e) Türk parası: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paraları
f) (Değişik: 91/1935 – 12.6.1991 / m.1) Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler: Türk parası ile ödemede bulunmayı sağlayan ticari ve adi senetler, kredi mektubu, kredi kartı, seyahat çekleri, havale, mektup gibi her türlü belge ve vasıtaları,
g) Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını,
h) Döviz (kambiyo): Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,
i) (Değişik: 91/1935 – 12.6.1991 / m.1) Menkul kıymetler: sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve yabancı menkul kıymetleri, (menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi bu Karar’ın uygulanmasında menkul kıymet olarak mütalaa olunur).
j) (Değişik: 2011/2382 – 17/11/2011 / m.1) Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,
i) Standart işlenmemiş altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça
belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını,
ii) Standart dışı işlenmemiş altın: 995/1000’den düşük (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını,
iii) İşlenmiş altın: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altını,
iv) Standart işlenmemiş gümüş: En az %99,9 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,
v) Standart dışı işlenmemiş gümüş: %99,9’dan düşük (%99,9 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüşü,
vi) İşlenmiş gümüş: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gümüşü,
vii) Standart işlenmemiş platin: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki platini,
viii) Standart dışı işlenmemiş platin: %99,95’den düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki platini,
ix) İşlenmiş platin: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş platini,
x) Standart işlenmemiş paladyum: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki paladyumu,
xi) Standart dışı işlenmemiş paladyum: %99,95’den düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyumu,
xii) İşlenmiş paladyum: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş paladyumu,
k) Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi,
l) Kıymetli eşya: Kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları,
m) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve şubelerini,
n) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2) Banka: Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
o) (Değişik: 91/1935 – 12.6.1991 / m.1) Yetkili müesseseler: Bakanlıkça tesbit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketleri,
p) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2 ile yürürlükten kaldırılmıştır.),
r) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı’nı,
s) (Ek: 93/4143 – 4.3.1993 / m.2) Diğer sermaye piyasası araçları: Menkul Kıymetler dışında kalan ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sermaye piyasası araçlarını,
t) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
u) (Değişik: 2006/10179 – 13.3.2006 / m.2) Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları: Kıymetli Madenler Borsaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet izni alan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik tüzel kişileri,
v) (Ek: 2006/11472- 30.12.2006 / m.1) Aracı kurum: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış kurumları,
ifade eder.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN
SAĞLANAN KREDİ, GARANTİ VE SİGORTA DESTEKLERİ
HAKKINDA KARAR
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,
b) Banka: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’yi,
c) Borçlu: Bankanın kredi, sigorta ve garanti işlemlerinde riskini üstlendiği tarafı,
ç) Gelir kaybı: Tavizli krediye uygulanacak finansal koşullar ile Bankanın tavizli kredinin verileceği tarihte tavizli olmayan ülke kredilerine uyguladığı finansal koşullar arasındaki farktan kaynaklanan tutarı,
d) İhracatçı: Mal ve hizmet ihraç eden, yurt dışında taahhüt işleri yüklenen, yurt dışında yatırım yapan ve Bankanın kredi, sigorta veya garanti programlarından yararlanan Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş tüzel kişileri,
e) Kamu alıcısı: Yabancı ülkelerin hükümetlerini ya da taahhütleri devlet tarafından garanti edilen kamu kuruluşlarını,
f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
g) Resmi destekli ihracat kredisi: Mal ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eşdeğer finansal kiralama işlemlerine yönelik olarak Banka tarafından yabancı ülkelere veya buradaki bankalara ve diğer kuruluşlara açılacak nakdi veya gayrinakdi krediler ile sigorta işlemlerini,
ğ) Tavizli kredi: Bakanlar Kurulunca Bankaya verilen görev çerçevesinde Türkiye’den mal ve/veya hizmet ihracatı yapılması şartına bağlı olarak, ülkemiz açısından özel önem arz eden ülkelerdeki kamu alıcılarına Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak açılacak, taviz oranı içeren nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredilerini,
h) Taviz oranı: Kredinin nominal tutarı ile kredi borçlusu tarafından yapılacak anapara, faiz ve diğer kredi geri ödemelerinin indirgenmiş bugünkü değerlerinin arasındaki farkın yüzde olarak ifade edilen oranını,
ı) Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu: 17/6/1987 tarihli ve 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankasının Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla yeniden düzenlenmesine dair Esaslarda tanımlanan kurulu,
ifade eder.

TÜRKİYE’NİN TİCARİ HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KARAR
Tanımlar
Madde 2- Bu Kararda geçen deyimlerden;
a) Uluslararası Ticaret Kuralları: Dünya Ticaret Örgütü ile getirilen ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının Türkiye’nin taraf olduğu eklerinde yer alan kuralları, bunun yanısıra Türkiye’nin taraf olduğu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ticarete uygulanabilir anlaşmalar hükümlerini,
b) Türkiye’nin Hakları: Türkiye’nin uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde sahip olduğu uluslararası ticari hakları,
c) Hizmet: Hizmet ticareti alanında Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne vermiş olduğu taahhüt listesi kapsamındaki hizmetleri,
d) Ticari engel: Diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulan ve devam ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslararası ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı tanıdığı her türlü ticari uygulamayı,
e) Zarar: Herhangi bir ürün veya hizmet açısından bir ticari engelin neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu, Türk sanayii üzerindeki maddi zararı,
f) Olumsuz Ticari Etki: Diğer bir ülke pazarında uygulamaya konulan bir ticari engelin, herhangi bir ürün veya hizmet açısından, Türk müteşebbisleri üzerinde neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu ve Türk ekonomisi veya bir sektörün ekonomik faaliyetleri üzerinde maddi etkisi bulunan olumsuz etkileri,
g) Ön İnceleme: Türkiye’nin ticari haklarının korunmasını teminen bir inceleme yapılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,
h) İnceleme: Türkiye’nin ticari haklarının korunmasını teminen ticari önlemlere başvurulmasının gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,
i) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
k) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
l) Kurul: Türkiye’nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunu,
ifade eder.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketlerini,
b) AR-GE yatırımı: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları,
c) Bakan: Ekonomi Bakanını,
ç) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
d) Büyük ölçekli yatırım: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında belirlenen ve EK-3’te gösterilen yatırımları,
e) Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları,
f) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
g) Komisyon: Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonunu,
ğ) Muhasebe birimi: Ekonomi Bakanlığı muhasebe birimini,
h) Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,
ı) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini,
i) Ürün: Teşvik belgesine konu yatırımla elde edilmesi amaçlanan asıl işlem görmüş imalat sanayi ürün veya ürünlerini,
j) Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,
k) Yerel birimler: Kalkınma Ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odaları,
ifade eder.

YÖNETMELİKLER

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) AT: Avrupa Topluluğunu,
b) Bitmiş ürün: Kullanılabilmesi için başka bir işlemden geçmesi gerekmeyen ve kullanıma hazır olan ürünü,
c) “CE” işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
ç) Dağıtıcı: Bir ürünü piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
d) İmalatçı: Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İthalatçı: Bir ürünü yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Modül: Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan uygunluk değerlendirme yöntemlerinden her birini,
ğ) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,
h) Piyasada bulundurma: Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,
ı) Piyasaya arz: Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını,
i) Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekli,
j) Standart: Bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması ihtiyarî metni,
k) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı,
l) Teknik şartname: Bir ürünün, sürecin veya hizmetin karşılaması gereken teknik şartları belirleyen belgeyi,
m) Tip: İmalatı planlanan ürünü temsil eden numuneyi,
n) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
o) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,
ö) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,
p) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Türk Standardları Enstitüsünün, uyumlaştırılmış standartlar arasından Türk standardı olarak uyumlaştırarak kabul ettiği standardı,
r) Yetkili kuruluş: Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu,
s) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ekonomi Bakanını,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,
ç) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,
d) İş konseyleri: DEİK çatısı altında ülke, sektör ya da özel amaçlı olarak kurulmuş iş konseylerini,
e) Kurucu Kuruluş: DEİK’i oluşturmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen birlik, meclis, oda, borsa, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşları,
f) Muhatap Konsey: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatap kuruluşunu,
g) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE
STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ
Genel Esaslar ve Tanımlar
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nü,
c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
d) Zorunlu Standart: İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını,
e) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini,

f) Rejim Kararı: 1/2/1996 tarihli ve 22541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı ve bu Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 1/12/1997 tarih ve 97/10308 sayılı Karar’ı,
g) Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
h) TSE-EN-ISO 9000 : Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi,
ı) Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü,
j) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
k) AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni,
l) GMP Belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni,
m) İmalat Yeterlilik Belgesi: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi,
n) CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti,
o) E İşareti: 20/3/1958 tarihli “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti,
p) e İşareti: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti,
r) Başlamış İşlem: İhracat işlemlerinde mer’i İhracat Yönetmeliği’nde yer alan “başlamış işlem” tanımını, ithalat işlemlerinde ithal edilecek mallar için çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya bu malların Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunu,
s) Eşyanın Teslimi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan “eşyanın teslimi” tanımında belirtilen durumu,
t) Teknik Belge: Rejim Kararının 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, Müsteşarlık veya ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan veya ilgili kuruluşa hazırlattırılan; bir ürünün veya ürün grubunun teknik özelliklerini, uyması gereken asgari koşulları belirten belgeyi,
u) Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi: Uygulama usul ve esasları ile geçerlilik süresi, ürün veya ürün grubu bazında Müsteşarlıkça Tebliğ ve talimatlar ile belirlenen ve standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan malları imal ve ihraç eden, belirli bir kalite düzeyine ulaşmış firmalara verilen ve parti bazında zorunlu standart denetimlerinden muafiyet getiren belgeyi,
v) Tip Onayı Belgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi,
ifade eder.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
Madde 3 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu
ifade eder.

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
c) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,
ç) Başkan: Gümrük ve Ticaret Konseyi Başkanını,
d) Genel Kurul: Gümrük ve Ticaret Konseyi Genel Kurulunu,
e) İcra Kurulu: Gümrük ve Ticaret Konseyi İcra Kurulunu,
f) Komisyon: Gümrük ve Ticaret Konseyi Çalışma Komisyonlarını,
g) Konsey: Gümrük ve Ticaret Konseyini,
ğ) Sekreterya: Strateji Geliştirme Başkanlığını,
h) Üye: Gümrük ve Ticaret Konseyi Üyesini,
ifade eder.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,
d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye – Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmeliğin ek II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları,
e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,
ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,
ı) İthalatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılmasını,
i) İzinli alıcı: İthalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya sahibinin tesislerine sevk etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,
j) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,
k) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
l) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,
m) Kontrol türü: Eşyanın muayene ve/veya belge kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağını gösteren kırmızı, sarı, mavi veya yeşil hattı,
n) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,
o) Parsiyel taşımacılık: Birden fazla transit beyanı kapsamında aynı araç içerisinde aynı ihracatçıya ya da aynı veya birden fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç içerisinde ihracatta birden çok ihracatçıya, ithalatta ise birden çok ithalatçıya ait eşyanın taşınmasını,
ö) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar, beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar ile emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını,
p) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,
r) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kişiyi,
s) Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,
ş) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,
ifade eder.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) ATA Karnesi: ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgeyi,
b) Bilgisayar sistemi veya sistem: Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini,
c) Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri,
ç) Elektronik veri değişimi: Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını,
d) Ertelenmiş kontrol: Risk kriterlerine göre, belge kontrolü veya muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını,
e) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
f) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,
g) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
ğ) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD): Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslar arası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,
h) Gümrük işlemlerinin bitirilmesi: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini,
ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,
i) İdare amiri: Gümrük mevzuatı çerçevesindeki bir işlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini,
j) İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün: İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri,
k) İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü: Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini,
l) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
m) Risk analizi: Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımını,
n) Ticaret politikası önlemleri: Gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri,
o) Türkiye Gümrük Bölgesi veya Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini,
ö) Veri işleme tekniği: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini,
p) Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,
ifade eder.

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alacak: Gümrük Kanununu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,
ç) Kanun: 27/10/1999tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
d) (Değişik:RG-20/8/2013-28741)Komisyon: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,
e) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,
g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazikayıtla imzalamak istemesi durumunu,
ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması:Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,
h) Vergi aslına bağlı para cezası: Ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını,
ı) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,
ifade eder.

İHRACAT YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,
b) Başlamış İşlem:
1) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olmasını,
2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,
3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını,
4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olmasını,
5) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını,
6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını,
7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını,
c) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Bedelsiz İhracat: Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasını,
ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,
d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları,
f) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı,
g) İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,
ğ) Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini,
h) Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini,
ı) (Mülga:RG-12/7/2008-26934)
i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri,
j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
k) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye”de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,
l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini,
m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,
n) Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını,
o) (Ek:RG-12/7/2008-26934) Yurtdışına e-Ticaret: Uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını
ifade eder.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-6/12/2011-28134)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu,
c) İncelemeci kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,
ç) Muhasebe birimi: Bakanlığın muhasebe işlemlerini yürüten muhasebe birimini,
d) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare merkezini ve şubelerini,
ifade eder.

İHRACATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI BELİRLENMESİ VE
İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelik’te geçen;
a) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,
d) İhracatçı Birliği: Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini,
e) Kota Uygunluk Belgesi: Karar kapsamında kotaya tabi malların ihracı için İhracatçı Birliklerince verilen belgeyi,
f) Fiili İhraç: İhraç Yönetmeliğinde yapılan fiili ihraç tanımında belirtilen durumları,
g) Referans Dönemi: Kota dağıtımında geleneksel ticaret akışı yöntemi kullanılması halinde Tebliğ ile belirlenecek dönemleri,
h) Geleneksel İhracatçılar: Referans dönemi içinde kota konusu malları ihraç eden ihracatçıları,
ı) Tarife kontenjanı: Bir üçüncü ülke tarafından Türkiye’den ithal edilen mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını veya Türkiye’nin bir mal veya mal grubunun ihracatında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını,
j) Kota: İhracatta miktar ve/veya değer kısıtlaması uygulaması halinde, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ihracatın miktar ve/veya değerini, ifade eder.

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile 2 nci maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,
b) Eşya: Hem madde hem de ürünü,
c) EUR.1 dolaşım belgesi: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örneği Ek III’te yer alan menşe ispat belgesini,
ç) EUR.1 dolaşım belgesi başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 dolaşım belgesi talep edilmek üzere doldurulması gereken, örneği Ek III’te yer alan Formu,
d) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün madde kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,
e) Fasıllar ve pozisyonlar: Bu Yönetmelikte Armonize Sistem veya AS olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları (dört haneli kodlar),
f) Fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni Ek IV’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,
g) Gümrük idareleri: Türkiye tarafı için Gümrük Müsteşarlığı ve diğer Taraf ülkelerde yetkilendirilmiş idareleri,
ğ) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994-Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,
h) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,
ı) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer Taraf ülke menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf ülkelerde madde için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,
i) Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksamlar ve benzerini,
j) Maddelerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,
k) Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanını,
l) Menşeli madde kıymeti: (j) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin gümrük kıymetini,
m) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
n) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
o) Sınıflandırma: Ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,
ö) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ve 2 nci maddede yer alan ülkelerden birini,
p) Ülkeler: Karasuları da dahil olmak üzere ülkeleri,
r) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürünü
ifade eder.

İTHALAT YÖNETMELİĞİ
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 2- (Değişik:RG-31/12/2002-24980 Mükerrer) Bu Yönetmelikte kullanılan bazı terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Başlamış ithal işlemi: (Mülga:RG-31/12/2002-22510),
Karar: 20.12.1995 tarih, 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,
Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı,
Tacir: (Mülga:RG-31/12/2004-25687),
Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: (Değişik:RG-26/03/2000-24001) Gümrük Kanunu’nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,
b) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,
c) İhraç Fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,
d) Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,
e) Normal Değer:
1) İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
2) İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,
f) Damping Marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,
g) Sübvansiyon Miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994’ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,
h) Zarar: Bir üretim dalındaki maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,
i) Önlemlerin Etkisiz Kılınması:
1) (Değişik:RG-26/01/2006-26061)Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu halleri,
2) İhraç fiyatlarını düşürmek suretiyle; dampinge karşı verginin, önlem konusu ithal malların Türkiye pazarındaki satış fiyatları üzerindeki beklenen etkisinin azaltıldığına veya ortadan kaldırıldığına ve böylece kesin önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğratıldığına dair delillerin bulunduğu halleri,
j) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığı,
k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
l) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
m) GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ü,
n) GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
o) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Anlaşmayı,
ifade eder.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte yer alan;
a) (Değişik: RG-29/11/2013-28836) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) (Değişik: RG-29/11/2013-28836) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Kurul: 12 nci maddede çalışma usul ve esasları belirtilen “İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” nu,
d) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
e) Kota : Belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
f) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,
g) Ciddi zarar : Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkmasını,
h) Ciddi zarar tehdidi : Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zararı,
i) İlgili taraf: İlgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşları veya bunların yetkili temsilcilerini
ifade eder.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
1. İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri,
2. Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimleri,
3. Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,
4. Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı,
5. Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan bir kişiyi,
6. Yakın piyasa: İlgili piyasanın akış zincirinin başlangıç veya bitiminde yer alan ürün veya hizmet piyasasını, ifade eder.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,
b) Destek Programı: Amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa mahsus genel hükümleri İcra Komitesi tarafından belirlenen ve Başkanlık tarafından yürütülen programı,
c) Geri Ödemeli Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,
ç) Geri Ödemesiz Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,
d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
e) İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,
f) İşletici Kuruluş: Destek programlarından yararlanmak için kurulan tüzel kişilikleri,
g) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
h) KOSGEB Birimleri: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
ı) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını,
i) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,
j) Taahhütname: Destek programlarından yararlanmak üzere başvuran işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,
ifade eder.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız denetim: Bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, uluslararası denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
b) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini,
c) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Başvuru Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvurular ile ilgili usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Başvuru Rehberini,
e) Değerlendirme Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Rehberini,
f) Etiketleme: Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerinin kümelenme kavramı ile uyumlu ve kurmuş olduğu yapıların katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir olup olmadığının değerlendirilmesini,
g) Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İdari değerlendirme: Yapılan başvuruların, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden değerlendirilmesini,
h) İş planı: Kümelenme birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve kümelenme birlikteliğinin stratejisini, performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını, bütçesi ile katkı oranlarını ve benzeri unsurları içeren, destek aşamasında kümelenme teşebbüsünce uygulanan iş planını,
ı) Kalkınma Ajansı: 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ajansları,
i) Komisyon: Kümelenme Destek Programı komisyonunu,
j) Koordinatör: Kümelenme birlikteliği koordinatörünü,
k) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere bu Yönetmelikte belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin bir araya gelerek başvuru rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği Formunu doldurup imzalamaları suretiyle oluşturulan birlikteliği,
l) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,
m) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını,
n) Müşavir: Bu Yönetmelik kapsamında destek almaya hak kazanmış kümelenme teşebbüslerine teknik danışmanlık hizmeti vermek, Bakanlık adına kümelenme teşebbüslerini takip etmek ve Bakanlığa teknik, idari ve mali ilerleme raporları vermek suretiyle kümelenme teşebbüslerinin iş planlarının uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle belirlenecek kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişilerini veya Bakanlık ile arasında yapılacak protokolle belirlenen kurum veya kuruluşu,
o) Ön değerlendirme: Programa yapılan başvuruların bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
ö) Program: Bu Yönetmelik kapsamında kümelenme teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla Komisyonca hazırlanan kümelenme destek programını,
p) Program takvimi: Programa yapılacak başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve Programın uygulanması açısından kritik öneme sahip, kesin ve muhtemel tarihleri belirten zaman planını,
r) Seçici Kurul: Kümelenme Destek Programı Seçici Kurulunu
ifade eder.

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,
b) Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri,
c) Düzenleyici etki analizi: Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirmeyi,
ç) Ek madde: Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut maddelerden birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendiği maddeyi,
d) Geçici madde: Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerini,
e) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri,
f) Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuata ilişkin metinleri,
g) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları,
ifade eder.

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN
İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN
VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-8/6/2010-27605)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eşya Kalemi: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında barışçıl amaçlı ihracatı yapılan madde, malzeme, ekipmanve ilgili teknolojiyi,
b) Güvence Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatı/transferi durumunda Yönetmeliğin 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan taahhütleri içeren alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarından alınmış onaylı belgeyi,
c) Güvenlik Denetimi Anlaşması: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca, taraf ülkelerin sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeler üzerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik denetimini kabul ettiğine dair Ajans ile imzalamış oldukları anlaşmayı,
ç)İzne Esas Olacak Belge: 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği gereğince Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilecek ihracat iznine esas Kurumca bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak düzenlenecek belgeyi,
d) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
e) NSYÖA: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını,
f) Nükleer Çift Kullanım Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojiden oluşan ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,
g) Nükleer Çift Kullanımlı Eşya: Nükleer alan dışında kullanımının yanı sıra nükleer alanda da kullanılabilme özelliğine sahip eşya kalemini/kalemlerini,
ğ)Nükleer Transfer Uyarı Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,
h) Son Kullanım Sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamına giren ticarete konu eşya kaleminin/kalemlerinin son kullanım yeri ve son kullanım amacını belirten, ithalatçıdan alınan onaylı belgeyi,
ı)Teslim Teyit Belgesi: İhracatın izin süresi içinde gerçekleştiğini gösteren onaylı resmi belgeyi,
i) Tüm Hassas İhracatın Kontrolü: Kurum tarafından hazırlanan listelerde yer almayan ve normal şartlarda ihracat için Kurumdan İzne Esas Olacak Belge alınmasını gerektirmeyen eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatının kontrolünü,
j) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,
k) Yeniden transfer: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında ihraç edilen herhangi bir eşya kaleminin alıcı ülke tarafından başka bir ülkeye yeniden ihraç edilmesini,
ifade eder.

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI
TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA
YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile 2 nci maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,
b) Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu ve EFTA Devletleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini,
c) Pan Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu, EFTA Devletlerinden oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine dahil ülkeler, Faroe Adaları ile Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden oluşan Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini;
ç) Eşya: Hem madde hem de ürünü,
d) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örnekleri Ek III (a) ve Ek III (b)’de yer alan menşe ispat belgelerini,
e) EUR.1 ve EUR.1 dolaşım belgeleri başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi talep edilmek üzere doldurulması gereken, örnekleri Ek III (a) ve Ek III (b)’de yer alan Formları,
f) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün maddelerin kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,
g) Fasıllar ve pozisyonlar: Bu Yönetmelikte Armonize Sistem veya AS olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları (dört haneli kodlar),
ğ) Fatura beyanı ve EUR-MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni Ek IV (a) ve (b)’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanları,
h) Gümrük idareleri: Türkiye Cumhuriyeti için Gümrük Müsteşarlığı ve diğer Taraf ülkeler için anılan ülkelerde yetkilendirilmiş idareleri,
ı) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994-Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,
i) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,
j) Karar: 2 nci maddenin (d) bendinde belirtilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Topluluk arasında tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararını,
k) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından eşyaya dahil edilen, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ilgili Tarafta veya Türkiye Cumhuriyeti’nde bu madde için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,
l) Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksamlar ve benzerini,
m) Maddelerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,
n) Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanını,
o) Menşeli madde kıymeti: (m) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin gümrük kıymetini,
ö) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
p) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
r) Sınıflandırma: Ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,
s) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile 2 nci maddede yer alan ülkeleri,
ş) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
t) Ülkeler: Karasuları da dahil olmak üzere ülkeleri,
u) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürünü
ifade eder.
(2) Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci ve dördüncü maddelerinde geçen Türkiye Cumhuriyeti, bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır.

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Kısaltmalar ve Tanımlar
Madde 4-(Değişik:RG-22/4/2010-27560)
Bu Yönetmelikte;
a) Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) Genel Müdürlük; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,
d) Bölge Müdürlüğü; Serbest Bölge Müdürlüğünü,
e) Bölge; Bakanlar Kurulu Kararı ile yeri ve sınırları belirlenen Serbest Bölgeyi,
f) İşletici; Serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu,
g) B.K.İ. -Bölge Kurucu ve İşleticisi -; Serbest bölgenin özel sektör tarafından kurulması ve işletilmesi halinde, bölgeyi kuran ve işleten kuruluşu,
h) Kullanıcı; Faaliyet Ruhsatı alan ve Serbest Bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Faaliyet Ruhsatı; Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını,
j) Özel Hesap; Serbest Bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesabı,
k) Döviz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım-satım konusu yapılan, efektif dahil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtaları,
l) Kanun; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununu,
m) Yönetmelik; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğini,
n) Giriş İzin Belgesi; Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler ve bunların temsilci, görevli ve işçileri ile bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler için düzenlenen belgeyi,
o) Özel İzin Belgesi; Serbest Bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belgeyi,
p) Görev Kartı; Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinde ve İşletici veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevliler için düzenlenen belgeyi,
r) Araç Giriş Kartı; Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden İşletici veya B.K.İ. tarafından, bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar ile Giriş İzin Belgesi veya Görev Kartı olanlar için düzenlenen kartı,
s) Ziyaretçi Araç Giriş Kartı; Süreklilik arz etmeyen günlük araç giriş ve çıkışlarında kullanılan, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kartı,
t) Tarife; Serbest Bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer ve hizmet ücretlerini gösterir tarifeyi,
u) Açık Alan Kullanma Belgesi; Serbest Bölgede sınırlı süreli açık alan kullanımına izin verme belgesini,
ifade eder.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, (Değişiklik: 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı RG)
b) Birlik: İhracatçı birliğini,
c) Genel sekreterlik: TİM ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerini,
ç) Kanun: 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,
d) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,
ifade eder.

TEBLİĞLER

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ
KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/21)
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,
f) Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,
g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
h) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,
ı) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak ek-1 ve ek-2’de belirtilmekle birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,
i) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ithal ya da ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,
j) Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve ek-1 ile ek-2’de yer alan düzenlemeleri,
k) Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,
l) Ürün Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,
m) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen Bakanlık laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını,
ifade eder.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMAUSUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kurul Başkanını,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,
c) Karar: 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nı,
d) Kurul: 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 9/A maddesinde belirtilen Kurulu,
e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
f) Üye: Kurul üyelerini,
ifade eder.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a)Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı,
b)Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,
c) A.TR dolaşım belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
ç) Belge: Dahilde işleme izin belgesini,
d)Belge süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
e)Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
f)Dahilde işleme izin belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
g)Dahilde işleme izni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,
ğ) Değişmemiş eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını,
h) (Değişik: R.G.- 15/10/2010-27730) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,
ı) Elde etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,
i) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,
j)Eşdeğer eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,
k) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,
l) Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
m) Gümrük rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,
n) İhracatçı: Yan sanayiciye ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
o) İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,
ö) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
p) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,
r) İşleme faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,
s) İşlenmiş tarım ürünleri: İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,
ş) (Değişik: R.G.- 25/06/2010-27622) İşletme malzemesi: İşletme malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi,
t) İthal eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,
u) İzin: Dahilde işleme iznini,
ü) İzin süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
v) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
y) Menşe ispat belgeleri: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanını,
z)(Değişik:R.G.-10/12/2011-28138)Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
aa) Onaylanmış kişi statü belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi,
bb) Önceden ihracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini,
cc) Önceden ithalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini,
çç) Pan-Avrupa Menşe kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,
dd) Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu: Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,
ee) Sanayi ürünleri: Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri,
ff) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
gg) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
ğğ) Tarım ürünleri: İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,
hh) Tedarikçi beyanı: A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,
ıı) Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
ii) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
jj) Üçüncü ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
kk) Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
ll) Verimlilik oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını,
mm) Yan sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı,
nn)(Değişik:R.G.-25/07/2007-26593)Grup firması:Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletme,
oo)(Değişik:R.G.-25/06/2010-27622)Başlamış işlem: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,
öö) (Değişik:R.G.-01/10/2014-29136) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı,
pp) (Değişik: R.G.-16/12/2014-29207) Bölge Müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”
ifade eder.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR
VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş belge sahibi olmayan firmayı,
b) Belge: Dahilde işleme izin belgesini,
c) Belge sahibi firma: Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri, nitelikli elektronik imza yetkisi olan kullanıcı aracılığıyla ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmayı,
ç) Belge süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya yurt içi alım ile ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
d) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
e) BİLGE sistemi: bilgcaret Bakanlığınca yürütülen bilgisayarlı gümrük etkinlikleri sistemini,
f) Bilgi sistemi: Bakanlıkça bilgilerin tutulduğu ve bilgisayar uygulamalarının çalıştırıldığı bilgisayar sistemini,
g) Dahilde işleme izin belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan, Bakanlıkça elektronik ortamda düzenlenen ve aynı ortamda kayıtları bulunan belgeyi,
ğ) Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi,
h) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,
ı) İhracat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ihracat ile ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
i) İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren, imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,
j) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,
k) İthalat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ithalat ve/veya yurt içi alım işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
l) Kullanıcı: Dahilde işleme izin belgesi sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş ve elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,
m) (Değişik:R.G.-12/09/2014-29117) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
n) Nitelikli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,
o) Satır kodu: Dahilde işleme izin belgesinde yer alan, ithal ve ihraç eşyasını tarif eden ve Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasındaki Dahilde İşleme Rejimine ilişkin bilgi iletişiminde dikkate alınacak belge numarasını da içeren kod bilgisini,
ö) Temsilci aracılığı ile ithalat: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatının, Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş temsilci aracılığıyla yapılmasını,
p) (Değişik:R.G.-12/09/2014-29117) Vergi, resim ve harç istisnası: İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca dahilde işleme izin belgesine uygulanacak tüm istisnaları,
r) (Değişik: R.G.-12/09/2014-29117) Web sayfası: Bakanlığın “www.ekonomi.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını,
s) Yan sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firmayı,
ş) (Değişik: R.G.-10/12/2014-29201) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü,
ifade eder.

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2014 YILI
İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,
ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,
d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan bazı bitki türlerinin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,
e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,
f) Firma: Bakanlıkça belirlenen doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,
g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,
ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,
i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2015 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,
j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ)
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,
c) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,
ç) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,
d) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,
e) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
g) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,
ğ) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını
ifade eder.

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARININ
YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu tebliğde geçen;
a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesini,
b) Açıklama Notları: Bu tebliğin ekinde yer alan Açıklama Notlarını,
c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,
ç) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,
d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,
e) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,
f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
g) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,
h) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,
ı) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,
i) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını
ifade eder.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asıl işlem görmüş ürün:Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,
b) Belge süresi:Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
ç) Değişmemiş eşya:Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,
d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
e) Geçici ihracat eşyası:Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,
f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,
g) Hariçte işleme izin belgesi:Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,
ı) İkincil işlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,
i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,
j) İşlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,
k) İzin süresi:Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,
n) (Değişik: R.G.- 24/09/2011-28064) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,
r) Tam muafiyet:Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratının garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,
s) Ticaret politikası önlemleri:İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
ş) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,
u) Üçüncü ülke:Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
ü) Vergi:Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
v) Verimlilik oranı:Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,
y) [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222 (Mükerrer)] Bölge müdürlükleri: Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

ifade eder.

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE
TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE
FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Belgeli ihracat kredileri: Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
b) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
c) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
ç) Yerli firma: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan firmaları,
d) Yerli imalatçı firma: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, vergi uygulamaları bakımından Türkiye’de tam mükellef olan ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları,
e) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,
f) İhracat: Bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
g) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
ğ) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
h) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,
ı) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
i) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
j) Vergi resim harç istisnası belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
Madde 4- Bu Tebliğde geçen;
Müsteşarlık: (Değişik ibare:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)(1) Ekonomi Bakanlığını,
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,
Vergi: Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan (Değişik ibare:RG-31/12/2014-29222 4.mükerrer)(1) Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,
ifade eder.

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 ‐ (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Alım heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını, serbest bölgelerde inceleme yapmalarını veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonları,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,
c) Bilişim şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi,
ç) Birim: Yurt dışında açılan ofis, bilişim merkezi, irtibat ofisi veya Türkiye’ye hasta getirilmesi amacıyla faaliyet gösteren ön tanı merkezini,
d) Eğitim kurumu: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da adı geçen kurumları işleten şirketi,
e) Film: Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisini,
f) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü,
g) Genelge: Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının düzenlendiği genelgeyi,
ğ) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokenti,
h) Katılım maliyeti: Yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine katılmak için ödemeleri gereken yer kirası, stand kurulumu, dekorasyon ve sigorta giderlerinden oluşan maliyeti,
ı) Sağlık turizmi şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,
i) Sağlık kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirketi,
j) Sektörel ticaret heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; aynı sektörde ve/veya alt sektörlerde faaliyette bulunan yararlanıcıların yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını ve ilgili tesisleri yerinde görmelerini sağlamaya yönelik organizasyonları,
k) Şirket: Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,
l) Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,
m) Ticaret heyeti: Sektörel ticaret heyetini veya Bakanlıkça koordine edilen sektörel tanıtım ve sunum gezisini,
n) Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren; sağlık turizmi şirketlerini, sağlık kuruluşlarını, bilişim şirketlerini, teknokentleri, film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketleri, eğitim kurumlarını ve söz konusu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarını
ifade eder.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239)
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) E-ticaret sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,
ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
d) Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,
e) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
f) Şirket çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini,
g) Yurt dışı pazar araştırması gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,
ifade eder.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen:
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
c) Pazara Giriş Belgeleri: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya
pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifıka ve/veya test/analiz raporlarını,
d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette
bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif,
komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
ifade eder.

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURTİÇİ FUARLARIN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,
b) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt içindeki fuarlarda bu Karar kapsamındaki inceleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,
c) İzleme Raporu: Organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça uygun görülen denetim şirketleri veya kuruluşları tarafından yurt içi fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerine ilişkin olarak hazırlanan raporu,
ç) Organizatör: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri,
d) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,
e) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni,
f) Yurt İçi Fuar: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları,
ifade eder.

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3
Bu Tebliğde geçen;
a) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
b) TİM : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisini,
c) Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birlikleri,
ç) Tasarım Derneği-Birliği: Tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ile bunların üst kurumlarını,
d) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcıları,
e) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu Endüstriyel Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri;
f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan Endüstriyel Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri;
ifade eder.
TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANACAK
DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İşbirliği Kuruluşu: Teknik müşavirlik veya müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kurduğu dernek, birlik, konsey, kuruluş ve kooperatifler ile üniversiteleri,
c) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesi: Bakanlık tarafından belirlenen ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan Komiteyi,
ç) Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümlere göre kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde;
• Proje ve sözleşme yönetimi,
• Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
• Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
• Araştırma, geliştirme, planlama hizmetleri ve/veya bu kapsamda verilen danışmanlık hizmeti,
• Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
• Tasarım yönetimi hizmetleri,
• Kredi raporu hazırlanması,
• Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
• Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
• İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
• İnşaat yönetimi,
• Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
• Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık,
• Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
• İşletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
• Risk analizi ve yönetimi,
• Sağlık ve güvenlik yönetimi,
• Yangın güvenliği danışmanlığı,
• Hakemlik, arabuluculuk hizmetleri, yatırım geliştirme-uygulama ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin ihtilafların çözümüne yönelik teknik, mali ve hukuki sözleşme danışmanlığı,
• Teknik eğitim,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle 2 yıl boyunca Müşavir Mühendislik ve/veya Müşavir Mimarlık hizmeti verdiğini Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tespit edilecek belge ve bilgilerle tevsik eden şirketleri,

d) Müteahhitlik Şirketi : Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümlere göre kurulan alt/üstyapı inşaatı, tesisat, montaj, işletme, bakım, onarım ve benzeri faaliyetleri yürüten şirketleri,
e) Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi: TMŞ’lerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması, şirketlerin pazara giriş, kalıcılık ve stratejik konum sağlamaları olanaklarının saptanması ve global, bölgesel, ülke veya ürün bazında iş geliştirme-doğrudan pazarlama ve satış araştırmaları yapılması amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,
f) Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar: İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarları,
g) Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans: Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferans ile münhasıran ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün tanıtılması amacıyla yurtiçinde düzenlenen seminer, konferans vb. etkinlikleri,
ğ) Fuar Organizatörü: Bakanlık tarafından yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türkiye adına Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket veya İşbirliği Kuruluşlarını,
h) Seminer, Konferans Organizatörü: Teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında yurt içinde ve yurt dışında seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen İşbirliği Kuruluşlarını,
ı) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar ile yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,
i) Bireysel Katılım: Yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar, Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının bireysel katılımlarını,
j) Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması, mevcut pazar payımızın büyütülmesi ile ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla, ülkemizde yerleşik Müteahhitlik Şirketleri ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurt dışında yerleşik ilgili şirket, kurum, kuruluşlar ile temasta bulunmalarını sağlamaya yönelik olarak İşbirliği Kuruluşları veya Bakanlık koordinasyonunda yapılan organizasyonları,
k) Fizibilite Etüdü: Müteahhitlik projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde projenin gerçekleştirilebilme durumunun etüd edilmesi için yapılan kapsamlı çalışmalarda, TMŞ’lerin yer almasını sağlayarak, sözkonusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılma potansiyelinin artırılmasını amaçlayan uluslararası projeleri,
l) Nazım (Master) Planlama: Bakanlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde, ülke, bölge, kent ve çevre ölçeğinde; imar, altyapı, üstyapı, sanayi, turizm ve benzeri konulardaki makro ölçekli planlama çalışmalarında, TMŞ’lerin yer almasını sağlayarak, söz konusu çalışmalarda Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin artırılmasını amaçlayan uluslararası projeleri,
ifade eder.
.
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞI MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),
Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,
Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,
Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,
Kuruluş: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar,
TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı “TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen logoyu,
TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,
Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri,
Zincir Restoran : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokanta\kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta\kafeden oluşan zinciri (otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar\kafeler hariç),

ifade eder.

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Eğitim: Şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konulardaki her türlü etkinliği,
c) Eğitimci: Bakanlık tarafından eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan şirketler ile vakıf iktisadi işletmelerini,
ç) Eğitmen: Eğitimci bünyesinde uzmanlık alanıyla ilgili eğitim veren gerçek kişiyi,
d) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE Projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,
f) UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan ve azami 3 yıl süreyi kapsayan projeyi,
g) Şirket: Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
ifade eder.

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 — (Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyonu,
c) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
ç) İşletici Şirket: Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirketi,
d) Kullanıcı Şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ihracatçı şirketler ile bu şirketlerin organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,
e) Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurtiçi marka tescili bulunan şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,
f) Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketleri,
g) Şirket: Sınai ve ticari veya ticari şirketleri,
ğ) Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezleri
ifade eder.

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,
b) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,
c) Kuruluşlar: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşları,
ç) Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,
d) (Değişik: R.G. 03/06/2014-29019) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,
e) (Değişik: R.G. 03/06/2014-29019) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek),
f) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,
g) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,
ğ) Bireysel Katılım: Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını,
h) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarını,
ı) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarını,
i) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuar organizasyonlarını,
j) Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedelini
ifade eder.

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI
YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,
c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,
f) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,
g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
ğ) İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gösteren her bir işletmeyi,
h) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkaçını,
ı) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,
i) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),
j) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın, Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil edilmiş olması durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,
k) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,
l) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişileri,
m) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,
ifade eder.

İTHALAT TEBLİĞİ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,
c) Askıya Alma Sistemi: 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,
ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,
d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,
f) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
g) G.T.P: Gümrük Tarife Pozisyonunu,
ğ) G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
h) GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini,
ı) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazı,
i) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,
j) Otonom Tarife Kontenjanı: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,
k) TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi,
l) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/1)
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatıuyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılmasıamacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen dahaönce ihraç edilmiş eşyayı,
d) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürünü,
e) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
f) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,
g) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.

OFFSET UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ana alım sözleşmesi: Kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla açılan ihale sonucunda seçilen firma/kuruluşla imzalanan alım sözleşmesini,
b) İhale tarafları: İhaleyi açan kamu kuruluşu ile ihaleyi kazanan firma/kuruluşu,
c) İhracat artış miktarı: Offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihracatın değeri ile bu ihracatın ön onay başvuru tarihinden önceki 3 takvim yılında ihracatçı firma tarafından ihracata konu mal veya hizmetlerde aynı alıcıya gerçekleştirilen yıllık ortalama ihracat değeri arasındaki farkı,
ç) Kamu kuruluşu: Kamu kurumu, kamu kuruluşu, bağlı ortaklık ve sermayesinin en az yüzde onbeşi kamuya ait olan kuruluş ve şirketleri,
d) Kredilendirme: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset anlaşması kapsamında gerçekleştirilen offset tutarının, offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinden düşürülmesini,
e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
f) Offset: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,
g) Offset anlaşması: İhaleyi kazanan firma/kuruluşun offset taahhütlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen anlaşmayı,
ğ) Offset listesi: Offset taahhütleri kapsamında, Türkiye’den gerçekleştirilebilecek ihracata konu mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin ihraç edilebileceği ülkeler ile Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik diğer işlemleri içeren ve her bir offset anlaşması için, offset anlaşması taraflarınca belirlenen listeyi,
h) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan offset işlemlerinin, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşuna yazılı olarak bildirilerek söz konusu işlemlerin uygulama safhasına geçilmeden önce yazılı onay alınmasını,
ı) Teminat: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezasına esas teşkil etmek üzere, ilgili ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını,
i) Yerli katkı payı: Türkiye’den üretilen mal ve hizmetlerin ihraç bedelinden, bu mal ve hizmetlerin üretiminin yapılabilmesi için, üretimi yapan firma/kuruluş tarafından ithal edilen mal ve hizmet bedellerinin düşürülmesi ile bulunan yüzde değeri,
ifade eder.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’in uygulamasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,
c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
ç) Dışticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,
d) Elektronik onaylanmış kişi statü belgesi (e-OKSB): Bakanlıkça oluşturulacak elektronik statü belgesi yönetim sisteminde düzenlenen, güvenli elektronik imza ile imzalanacak elektronik onaylanmış kişi statü belgesini,
e) Elektronik statü belgesi yönetim sistemi (ESBYS): Bakanlıkça, statü belgesi başvurularının yapılmasına ve kayıt altına alınmasına ilişkin işlemler ile başvuruların değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına, statü belgelerinin veya statü belgesi kapsamında yer alan hak ve/veya yetkilerin askıya alınmasına, geri alınmasına ve iptaline ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulacak sistemi,
f) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerinde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,
g) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçıfirmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dışticaret veya pazarlama şirketini,
ğ) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçıfirmayı,
h) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçıfirmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dışticaret veya pazarlama şirketini,
ı) İşlem formu: Elektronik statü belgesi yönetim sistemi tarafından üretilecek, statü belgesi başvurusuna ilişkin olarak yapılması öngörülen işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden başvuru, bildirim ve/veya diğer yollarla tespit edilen hususlara ilişkin bilgiler içeren bilgi formunu,
i) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ı,
j) Mavi hat: Eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,
k) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,
l) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,
m) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,
n) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,
o) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,
ö) Referans numarası: Düzenlenen statü belgelerinin ve bu belgelerde yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda izlenebilirliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılabilecek, belgenin düzenlenmesi ya da değişiklik yapılması aşamasında üretilen numarayı,
p) Sistem: Elektronik statü belgesi yönetim sistemini,
r) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,
s) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,
ş)Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,
t) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlıolduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenecek, onaylanmışkişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,
ifade eder.

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını
b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğü’nü,
c) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,
ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliği’ni,
d) Genel Sekreterlik: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ni,
e) Grup: Tanıtım Grubu’nu,
f) (Değişik:RG-13/1/2011-27814) (1) Başkan: Tanıtım Grubu Başkanını,
g) Hesap: İlgili İhracatçı Birliği iştigal alanındaki ürünlerin ihracatından tahsil edilen ek nispi ödemeler ile parasal desteklerden oluşan tanıtım hesaplarını,
ğ) (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Bakanlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,
h) Çalışma Komitesi: Gruplar bünyesinde alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,
ifade eder.

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Karar: Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 1/12/2008 tarihli ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
b) Sınır İlleri: Kararın 2 nci maddesinde sınır ticareti için yetkili kılınan sınır illerini (Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay),
c) Valilikler: Sınır illerinin valiliklerini,
ç) Sınır Ticareti: Karar kapsamındaki sınır illerinin ihtiyaçlarının bir kısmının sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemleri,
d) Esnaf: Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan basit veya gerçek usulde vergiye tabi gerçek kişileri (Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralayan dâhil),
e) Tacir: İl sınırları içerisinde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten gerçek kişi ile aynı Kanunda belirtilen sayıda özel kişilerin sermayelerini bir araya getirerek belirli bir sözleşme akdi ile oluşturulan tüzel kişileri (Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralayan dâhil),
f) İl Değerlendirme Komisyonu: Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan komisyonu,
g) Sekretarya: İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetini yürüten İl Ticaret Odasını veya İl Ticaret ve Sanayi Odasını,
ğ) Sınır Ticareti Belgesi: İl sınırları içerisinde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacire Valilik tarafından düzenlenen belgeyi (Karar Ek–2),
h) İthalat Uygunluk Belgesi: Karar kapsamındaki sınır illerinde yerleşik Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralayan dâhil) adına ilgili gümrük kapısından ve Sınır Ticaret Merkezinden her bir ürünün ithalatı için ilgili İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen belgeyi (Karar Ek–1),
ı) İthalat Kotaları: Karar kapsamındaki illerin valiliklerince talep edilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde il ihtiyacı ölçütü kapsamında ithalatı uygun görülen ürün ve miktarlarını,
i) İthalat Değer Limitleri: İl ihtiyacı ölçütü kapsamında, İthalat Kotaları tahsisi yerine, il bazında tarım ve sanayi ürünleri için CIF kıymet üzerinden belirlenecek yıllık ithalat değer limitlerini,
j) Sınır Ticareti Kapsamında İhracat: Sınır İllerinde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dâhil) tarafından ilgili gümrük kapısı (ve Sınır Ticaret Merkezinden) Sınır Ticareti Belgesi ile yapılacak Türk menşeli ürün ihracatını,
k) Sınır Ticareti Kapsamında İthalat: Sınır İllerinde yerleşik ve Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralayan dâhil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezinden İthalat Kotaları veya İthalat Değer Limitleri dâhilinde İthalat Uygunluk Belgesi ile yapılan ithalatı,
l) Sınır Ticareti Bürosu: Valilik nezdinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Büroyu,
m) Ürün: Karar kapsamında sınır ticareti yoluyla ithalat ve ihracatı yapılabilen ürünü,
ifade eder.

ŞEKER İHRACATI VE ÖN İZİN BELGESİ
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,
b) DİİB: Dâhilde İşleme İzin Belgesini,
c) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ç) Elektronik imza yetkilisi: İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi,
d) ESHS: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını,
e) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,
f) İhracatçı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip şeker ihracatı yapan gerçek veya tüzel kişileri,
g) İhraç ön izin süresi: İhracatçıdan ve/veya şirketlerden istenecek bilgi ve belgeler de dikkate alınarak en fazla altı aya kadar Kurumca takdir edilen izin süresini,
ğ) Kanun: 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununu,
h) Kullanıcı: EVİS üzerinden ihracatçı adına başvuruları giren, işlemin takibini yapan ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ihracatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,
ı) Kurul: Şeker Kurulunu,
i) Kurum: Şeker Kurumunu,
j) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartın kullanılarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,
k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,
l) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmişsakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,
m) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,
ifade eder.

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A tipi uluslararası gözetim şirketleri: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip uluslararası gözetim şirketlerini,
b) B tipi uluslararası gözetim şirketleri: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketlerini,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
d) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
e) Gözetim faaliyeti: Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumunun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini,
f) Gözetim raporu: Gözetim faaliyeti sonucunda uluslararası gözetim şirketi tarafından düzenlenerek uzman personel veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi,
g) Uluslararası gözetim şirketi belgesi: Başvuru üzerine, 6 ncı madde çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda Genel Müdürlükçe uygun görülen şirket ve kuruluşlara verilen, uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip olunduğunu gösteren ek-1 ve ek-2’de yer alan belgeleri,
ğ) Uzman personel: Gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, (ı) bendinde tanımlanan yetkilendirme listesinde belirtilen şekilde yetkilendirilmiş, gözetim faaliyetini yürüten ve ad, soyad ve unvanı gözetim raporunda belirtilen personeli,
h) Ürün Denetmeni: Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmen ve Denetmen Yardımcılarını,
ı) Yetkilendirme listesi: Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasılları İtibariyle Yetkilendirilmelerinde Esas Alınacak Uzmanlıklar Listesini
ifade eder.

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Bakanlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,
c) Başkan: Ülke Masası Başkanını,
ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliğini,
d) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,
e) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,
f) Ülke Masası: İlgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda TİM tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Konseyi,
g) 2023 İhracat Stratejisi: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/6/2012 tarihli ve 2012/8 nolu Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planını,
ifade eder.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğ’de geçen;
a) Bölgeler: Kararda belirtilen bölgeleri,
b) Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları,
c) İşletmeye geçiş tarihi: Yatırım süresinin (ek süre dahil) bitiş tarihini veya bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmiş ise müracaat tarihini,
ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
d) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,
e) Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları,
f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını,
g) Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,
ğ) Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları,
ifade eder.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen,
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Elektronik Başvuru Sistemi: Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerde, bu Tebliğ kapsamında yapılan başvuru ve izin işlemlerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan, Bakanlık resmi internet sayfasında (www.ydmh.gov.tr) yer alan Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ Elektronik Başvuru Sistemi adındaki web tabanlı uygulamayı,
ç) Firma: Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketlerini,
d) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü,
e) İş Alındı Belgesi: Bakanlık yurt dışı teşkilatınca Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden onaylanan veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı ülkelerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince EK-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi,
f) İş Uzatma Belgesi: Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı yerlerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince EK-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi,
ifade eder.

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Tanımlar
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-7/3/2012-28226)Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan A ve B sınıfı belgeyi,
c) Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir yurt dışı fuar organizasyonu için katılımcı ve gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 80 üzerinden aldıkları puanı,
ç) Geçici Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonraki yılın başından itibaren 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi,
d) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,
e) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,
f) İzleme Raporu: Fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerini denetleyerek, doğruluğunu kontrol eden, organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşu tarafından hazırlanan raporu,
g) (Değişik:RG-25/4/2014/28982) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlık tarafından belirlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,
ğ) Kuruluşlar: İhracatçıBirlikleri ve İstanbul Ticaret Odasını,
h) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,
ı) Organizatör: Bakanlık tarafından adına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,
i) Organizatör Puanı: Katılımcısayısına göre ağırlıklandırılmış ortalama fuar puanına Bakanlıkça 20 üzerinden verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puanı,
j) SektörelTürk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörelTürk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
k) Takvim yılı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonlarınıgerçekleştirdikleri 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık dönemi,
l) Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
m) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,
n) Yabancı Katılımcı: Bir fuarın Türk katılımcıları haricindeki katılımcılarını,
o) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türkİhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı SektörelFuar ve Milli Katılım organizasyonunu,
ö) Yurt DışıFuarcılık Komitesi: Yurt dışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanmasıve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıylaİhracat Genel Müdürü Başkanlığında, Genel Müdürlük temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen İhracatçı Birlikleri ve organizatörlerden birer temsilcinin katılımıyla oluşan komiteyi,
p) (Ek:RG-20/6/2013-28683) Haksız Ödeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımlarıkapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,
ifade eder.